WIOSENNE NAWOŻENIE PSZENICY OZIMEJ:WAŻNY JEST AZOT

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników kształ-
tujących plonowanie roślin. Aby uzyskać wysoką efektyw-
ność plonotwórczą, strategię wczesnowiosennego nawoże-
nia trzeba dostosować do stopnia rozwoju roślin, ich obsady
i stopnia uszkodzeń pozimowych.

 

Na plantacjach dobrze rozkrzewionych, niewymagających
szybkiej interwencji, koniecznym jest podtrzymanie obsady,
wzmocnienie dobrze rozwiniętych roślin. W takich warunkach
wystarczy zastosować 30-40 kg N/ha. Jeśli warunki pogodo-
we oraz obowiązujące prawo pozwala na wysiew nawozów
jeszcze w lutym, wówczas na plantacjach dobrze rozwinię-
tych można nieco opóźnić dawkę startową. Prowadząc prace
w gospodarstwie można na przykład najpierw zastosować
azot na plantacjach wymagających szybkiej regeneracji,
a dopiero po kilku lub kilkunastu dniach – w zależności od po-
gody, kondycji roślin – na plantacjach dobrze rozwiniętych

Zróżnicowana kondycja roślin po zimie
Warunki pogodowe, które panowały jesienią i zimą w po-
szczególnych regionach Polski, były zróżnicowane. W efekcie
plantacje pszenicy ozimej mogą obecnie różnić się kondycją.
Jeśli jesienią rośliny były dobrze rozkrzewione, a w okresie
mrozów na plantacji występowała okrywa śnieżna, możemy
spodziewać się dobrego przezimowania upraw i niewielkich
strat. Natomiast jeśli plantacje zostały wysiane w opóźnio-
nym terminie, np. po zbiorze kukurydzy, są we wczesnej fazie
rozwojowej lub znacznie ucierpiały podczas mrozów, ich kon-
dycja może być słaba

Kiedy stosować azot?
Termin nawożenia azotem zależy od fazy rozwojowej rośliny
i może różnić się w latach i w regionach Polski nawet o 3 ty-
godnie.
Jeśli rośliny mają niewystarczająco rozwinięty system korze-
niowy, ich kondycja jest słaba, należy jak najszybciej zasto-
sować azot i zwiększyć poziom nawożenia w pierwszej dawce
– celem jest przecież szybka regeneracja roślin. W takiej sytu-
acji dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nawet 80 i wię-
cej kg N/ha.

Jaki nawóz zastosować?
Wszystko zależy od warunków pogodowych, które determi-
nują możliwość wysiewu nawozów azotowych, oraz stanu
przezimowania plantacji. Generalnie im bliżej wiosny, czyli
wiosennego ruszenia wegetacji, tym więcej azotanów powin-
no być dostępnych dla roślin. Do wczesnowiosennego nawo-
żenia można wykorzystać Zaksan 33,5, Pulan Macro, Salmag,
Saletrzak 27 Standard plus, RSM, czy też nawozy zawierające
dodatkowo siarkę, np. Saletrosan 30, Saletromag 25, RSM S.

Optymalny termin siewu, właściwa jesienna agrotechnika i ko-
rzystny przebieg pogody to z reguły silna plantacja, o właściwej
obsadzie roślin. Pierwsza dawka azotu ma za zadanie podtrzy-
manie aktualnej obsady i wzmocnienie roślin

Metody płatności: